Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://ckis.konin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego kinooskard.ckis.konin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-20

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Lista niespełnionych wymagań:

  • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla głuchych,
  • przeładowanie serwisu nie jest anonsowane,
  • w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższych miesiącach z wyjątkiem opisów filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

– Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krystian Łuczak.

– E-mail: k.luczak@ckis.konin.pl

– Telefon: (63) 242 38 49

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CKiS DK- OSKARD ul. Aleje 1 Maja 7a

–  Wszystkie wejścia do budynku dla publiczności, dostępne są dla osób poruszających się na wózku, z wyjątkiem wejść do Klubokawiarni znajdujących się w elewacji zachodniej. Do Klubokawiarni można dostać się jednak przede wszystkim za pomocą wejścia głównego w elewacji frontowej (jest to elewacja południowa) i dalej przez foyer, pochylnię i przestrzeń komunikacji wewnętrznej lub przez wejście w elewacji wschodniej (bliżej Kina Konesera) i dalej przez przestrzeń komunikacji foyer.

– Z wejścia głównego do obiektu dostępne jest przestronne foyer, z którego użytkownik ma bezpośredni wgląd na dwa wewnętrzne biegi schodów, które prowadzącą na kondygnację +2, kasę oraz szatnie znajdujące się naprzeciwko wejścia. Na kondygnacji parteru występuje różnica poziomów posadzki w przestrzeni foyer, która można pokonać za pomocą dwóch stopni schodów lub pochylni znajdującej się po prawej stronie względem wejścia głównego, wzdłuż elewacji wschodniej. Z poziomu obniżonej posadzki foyer dostępne są m. in. Klubokawiarnia, Kino Konesera, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, wejście do dźwigu osobowego, wejście do podnośnika pionowego oraz wejście do części budynku, z której na kondygnacji +1, dostępne są impresariat i garderoby.

– Za pomocą dźwigu osobowego, wewnętrznej klatki schodowej oraz schodów zewnętrznych, można dostać się z poziomu przyziemia na kondygnację +1, na której znajdują się impresariat i garderoby. Korzystając z wewnętrznego dźwigu osobowego, można dostać się także na część kondygnacji +2, na której znajduje się Sala Widowiskowo-Kinowa i scena. Do Sali Multifunkcyjnej zlokalizowanej w części kondygnacji +2, niedostępnej za pomocą dźwigu osobowego ze względu na różnicę w wysokości posadzki, zapewniono dostęp alternatywny tj. można wjechać tam za pomocą podnośnika pionowego dostępnego z kondygnacji 0 oraz z poziomu posadzki kondygnacji +2, na której znajduje się widownia Sali Widowiskowo-Kinowej, lub wejść po 6 stopniach schodów.

– Na zewnątrz budynku, od strony elewacji wschodniej, znajduje się pochylnia o spadku 6% prowadząca do wejścia znajdującego się bliżej Kina Konesera. Wewnątrz budynku, na parterze, znajduje się pochylnia, która wyposażona jest w poręcze i prowadzi z części foyer przy wejściu głównym do obiektu do części komunikacji foyer położonej niżej, z której znajdują się wejścia m. in. do toalety dla osób z niepełnosprawnościami, dźwigu osobowego, podnośnika pionowego, Klubokawiarni, Kina Konesera oraz części, z której dostępne są impresariat i garderoby (położone wyżej na kondygnacji +1).

– W budynku zastosowano system pętli indukcyjnej w kasach, Kinie Konesera oraz Sali Widowiskowo-Kinowej.

– O funkcji poszczególnych pomieszczeń w budynku informują wypukłe i kontrastujące z tłem piktogramy (czasem uzupełnione informacją tekstową)  znajdujące się przy drzwiach do pomieszczeń. W obiekcie, w przestrzeni foyer, na prawo od wejścia głównego, umieszczono ponadto tablicę tyflograficzną.

– Tablica przedstawia plany parteru oraz piętra, na którym znajduje się Sala Widowiskowo-Kinowa oraz Sala Multifunkcyjna. Na tablicy zapewniono możliwość odczytu głosowego informacji o lokalizacji poszczególnych pomieszczeń. Odczyt głosowy można uruchomić za pomocą przycisków.

– Na terenie należącym do CKiS DK-Oskard zapewniono 3 miejsca postojowe dla OzN, co stanowi 5% wszystkich dostępnych miejsc postojowych (3 miejsca z 51). Miejsca usytuowane zostały w trzech różnych miejscach na działce: pierwsze znajduje się na tyłach obiektu przy elewacji północnej i wschodniej (bliżej Kina Konesera), drugie przy zjeździe na teren obiektu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. 1 Maja 5 i trzecie przy elewacji zachodniej (bliżej Klubokawiarni). Wszystkie miejsca są oznakowane w poziomie i pionie oraz znajdują się w odległości mniejszej niż 50 m względem wejść do obiektu. Ze wszystkich miejsc zapewniono ponadto możliwość wjazdu na ciąg pieszy bądź ciąg pieszo-jezdny.

– Do budynku i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

CKiS – Centrum ul. Okólna 47a

– Wejście główne do budynku, usytuowane w elewacji północnej, dostępne jest dla osób poruszających się na wózku i prowadzi na kondygnację parteru. Na kondygnacji parteru znajdują się kasa, sala kinowa, sala wystawowa, sala wielofunkcyjna, toalety ogólnodostępne, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz samoobsługowa szatnia. Zarówno do pomieszczeń administracyjnych CKiS w Koninie jak i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie prowadzą wyłącznie schody znajdujące się naprzeciwko wejścia głównego.

– W budynku nie ma windy, w związku z powyższym w pełni dostępna dla osób poruszających się na wózku jest wyłącznie kondygnacja parteru. Na kondygnacji parteru z poziomu posadzki tej kondygnacji można dostać się do wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń.

–  Do budynku i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Galeria CKiS Wieża Ciśnień ul. Kolejowa 1a

– Wejście do budynku usytuowane jest w elewacji północnej ośmiokątnej bryły budynku. Do wejścia z poziomu terenu prowadzą dwa stopnie schodów. Nie ma dostępu alternatywnego w postaci pochylni bądź dźwigu osobowego, które umożliwiałyby wjazd z poziomu terenu na poszczególne kondygnacje (w tym poziom 0) budynku osobom poruszającym się na wózku.

– W budynku nie ma windy. Kondygnacja 0 dostępna jest z poziomu wejścia do obiektu. Do pomieszczeń znajdujących się wyżej tj. do pracowni plastycznej, na poziomie +2, pomieszczeń administracyjnych na poziomie +3 oraz sali wystawienniczej na poziomie +5, prowadzą wyłącznie schody usytuowane w obudowanej klatce wewnątrz budynku.

– Brak jest dostosowań takich jak pochylnia, pętla indukcyjna czy informacja głosowa.

– W pobliżu wejścia do budynku nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

– Do budynku i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.